МЗ публикува критериите за университетските болници

Броят на лекарите, заемащи академична длъжност да съставлява определен минимален процент от лекарския състав на съответната структура – 30% за болница и 60% за  клиника/отделение,  а лицата,  заемащи  академичната длъжност.

Броят на лекарите, заемащи академична длъжност да съставлява определен минимален процент от лекарския състав на съответната структура – 30% за болница и 60% за  клиника/отделение,  а лицата,  заемащи  академичната длъжност  „доцент“  или „професор“ да са най-малко 20% от лицата, заемащи академична длъжност в болница и най-малко 10% от лицата, заемащи академична длъжност в клиника или отделение. Това е записано в критериите за определяне на университетските болници, публикувани днес на страницата на здравното ведомство.

Освен това през  последните  2 години минимум 30%  от  студентите  трябва да са  провеждали клиничното си обучение в съответната структура. В проекта на наредба за критериите за определяне на университетски болници е предвидено и най-малко 10% от лекарските длъжности в съответната структура да са за лекари-специализанти.

Многопрофилната болница също така трябва да изпълнява не по-малко от 80% от утвърдената учебна програма по  най-малко 50%  от  специалностите,  за  които  е  получила  одобрение за обучение на специализанти. Този критерий надгражда минималното изискване за получаване на одобрение от министъра за обучение на специализанти (което е лечебното заведение да изпълнява поне 60% от утвърдената учебна програма). По този начин се гарантира комплексното обучение на специализанти и минимизиране на необходимостта от провеждане на модули в друга база за обучение, се казва в доклада на министъра.

В проекта на наредба е предвидено също определен минимален брой редовни докторанти,  зачислени във  висшето  училище, да  провеждат  обучението  и изследователската си дейност в болницата (най-малко 5 за многопрофилна болница, най-малко 2 за специализирана болница и най-малко 1 за клиника/отделение).

Към момента лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, са над 130. Целта на проекта на наредба е за университетски да бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра за обучение на студенти и специализанти.

www.zdrave.net

 

Наредба за критериите за определяне на университетски болници

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения или техните клиники или отделения, за да придобият правата на университетски болници/клиники или отделения. (2) Университетските болници могат да бъдат многопрофилни или специализирани болници, в които се осъществяват дейности по всяко от следните направления:

1. клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация;

2. клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“;

3. следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Чл. 2. (1) За да бъде определена за университетска, многопрофилната болница по чл. 1, ал. 2 трябва да отговаря на следните критерии: 1. да е получила одобрение от министъра на здравеопазването за извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 по реда на чл. 90, ал. 3 от Закона за лечебните заведения; 2. да има сключен договор с висше училище за обучение на студенти от професионални направления „Медицина” и/или „Дентална медицина” и/или „Фармация” и „Здравни грижи”, и специализанти в системата на здравеопазването; 3. броят на лекарите, заемащи академична длъжност да съставлява най-малко 30% от лекарите, заемащи длъжност по трудово правоотношение в болницата; 4. лекарите, заемащи академичната длъжност „доцент“ или „професор“, работещи в болницата да са най-малко 20% от лекарите, заемащи академична длъжност; 5. най-малко 30% от студентите по специалностите от регулираните професии от професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи”, обучаващи се във висшето училище по учебни дисциплини, които включват клинично обучение, през последните 2 години да са провеждали клиничното си обучение в болницата; 6. най-малко 10% от лекарските длъжности в болницата да са за лекари-специализанти, разпределени в съответните клиники и/или отделения; 7. болницата да изпълнява не по-малко от 80% от утвърдената учебна програма по най-малко 50% от специалностите, за които е получила одобрение да обучава специализанти;  8. най-малко пет лица, които са зачислени за редовни докторанти във висшето училище да провеждат обучението и изследователската си дейност в болницата.

 

(2) За да бъде определена за университетска, специализираната болница по чл. 1, ал. 2 трябва да отговаря на следните критерии:

1. критериите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6 ; 2. най-малко 30% от студентите по специалностите от регулираните професии от професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи”, обучаващи се във висшето училище, през последните 2 години да са провеждали в болницата клиничното си обучение по учебната дисциплина (специалността), по която е специализирана болницата; 3. най-малко две лица, които са зачислени за редовни докторанти във висшето училище да провеждат обучението и изследователската си дейност в болницата.

 

Чл. 3. (1) За да бъдат определени за университетски, клиниките или отделенията трябва да отговарят на следните критерии: 1. броят на лекарите, заемащи академична длъжност да съставлява най-малко 60% от лекарите, заемащи длъжност по трудово правоотношение в клиниката или отделението; 2. лекарите, заемащи академичната длъжност „доцент“ или „професор“, работещи в клиниката или отделението да са най-малко 10% от лекарите, заемащи академична длъжност в структурата; 3. най-малко 30% от студентите по специалностите от регулираните професии от професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи”, обучаващи се във висшето училище, през последните 2 години да са провеждали в клиниката/отделението клиничното си обучение по задължителната учебна дисциплина, по която е профилирана клиниката/отделението; 4. най-малко 10% от лекарските длъжности в клиниката/отделението, но не по-малко от една, да са за лекари-специализанти; 5. лечебното заведение, чиято структура са, да е получило одобрение да обучава специализанти по специалността, по която е профилирана клиниката/отделението;

6. най-малко едно лице, което е зачислено за редовен докторант във висшето училище да провежда обучението и изследователската си дейност в 4 клиниката/отделението.

(2) Лечебното заведение, чиято структура са клиниките или отделенията по ал. 1 трябва да отговаря на критериите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 4. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения, отговарящи на критериите по чл. 2, ал. 1 и 2 придобиват правата на университетски болници за срока на одобрението по чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 5. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването може да определи за университетски и отделни клиники или отделения на лечебни заведения, които отговарят на критериите по чл. 3.

Чл. 6. (1) Предложението на министъра на здравеопазването по чл. 4 и 5 се прави въз основа на мотивирано, съгласно критериите по чл. 2 и 3, искане от съответния ректор лечебното заведение и към него се прилагат доказателства за изпълнение на критериите по чл. 2 и 3.

(2) Министърът на здравеопазването може да изисква допълнителна информация от ректора на висшето училище, направил мотивираното искане по ал. 1, когато това е необходимо за извършване на преценката за изпълнение на критериите по чл. 2 и 3.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тази наредба се приема на основание чл. 90, ал. 9 от Закона за лечебните заведения.

Tags: 

Comments are closed.